Tytuł wpisu jest dość tajemniczy, tym bardziej zachęcam do przeczytania całości.

Sprawa nie nabrała większego rozgłosu, chociaż dla Bzianki była bardzo ważna. Mieszkańcy mają jednak prawo wiedzieć o sprawach miejscowości – nic o nas bez nas. Dlatego postanowiłem o tym napisać. W całej sprawie chodzi o to, że końcem 2012 r. Bzianka mogła utracić samodzielnego radnego i zostać połączona okręgiem wyborczym z inną wsią. Nikt nie chciałby przecież w 2014 r. wybierać wspólnego radnego np. z Błędową Zgłobieńską. Zaznaczam, że od 2010 r. Bzianka posiada samodzielnego radnego. Wcześniej przedstawiciel Bzianki zasiadał w Radzie Gminy w latach 1998-2002, ale był powiązany okręgiem wyborczym z ówczesną Przybyszówką.

Rada Gminy Świlcza w 2012 r. postanowiła zmienić Uchwałę w sprawie podziału Gminy Świlcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Nakreślono założenia nowego podziału i w październiku 2012 r. zwrócono się o opinię w tej sprawie do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie. W odpowiedzi stwierdził on między innymi, że utworzenie czwartego okręgu w Świlczy i przyłączenie do niego Woliczki jest niezgodne z ustawą – Kodeks Wyborczy z 5 stycznia 2011 r. Wskazał także inne błędy prawne projektu.

Ponieważ opinia Komisarza dla Rady Gminy była niewiążąca, 31 października 2012 r. podjęto uchwałę, co do której Komisarz miał wiele uwag prawnych. Ustanowiono w niej ów czwarty okręg wyborczy w Świlczy z Woliczką, zmniejszono ilość radnych w Rudnej Wielkiej z dwóch do jednego, Błędowa Zgłobieńska otrzymała jednego radnego. Bzianka zachowała swojego samodzielnego przedstawiciela w Radzie Gminy.

Komisarz Wyborczy po raz kolejny, 7 listopada 2012 r. wydał Postanowienie, w którym zobowiązał Radę Gminy do podjęcia zgodnej z prawem wyborczym uchwały w terminie do 30 listopada 2012 r. Wobec powyższej sytuacji stwierdził, że Świlcza powinna mieć trzech radnych, Rudna Wielka – dwóch, a Woliczka nie powinna posiadać samodzielnego radnego. Co bardzo ważne dla nas, Komisarz Wyborczy radził połączyć Woliczkę w jeden okręg wyborczy z Bzianką lub Błędową Zgłobieńską. W takim przypadku Bzianka straciłaby samodzielnego radnego.

Rada Gminy nie przychyliła się do stanowiska Komisarza i 28 listopada 2012 r. uchwaliła Uchwałę XXVIII/230/2012 (kliknij i przeczytaj) brzmiącą identycznie jak ta z 31 października 2012 r. Dołączono także obszerne uzasadnienie, mające być odpowiedzią dla Komisarza, w którym wskazywano, że pomimo graniczenia ze sobą wsi: Bzianka, Woliczka i Błędowa Zgłobieńska, nie stanowią one ciągłej zabudowy. Dojazd z Woliczki do Bzianki przebiega drogą międzynarodową E4, przez Świlczę i Rzeszów (ok. 16 km.). Natomiast dojazd z Woliczki do Błędowej Zgłobieńskiej to przejazd międzynarodową trasą E4 i przez całą Trzcianę (ok. 12 km.). Miejscowości te nigdy w żaden sposób nie były ze sobą powiązane.

Istnienie czwartego okręgu w Świlczy wraz z Woliczką uznano za logiczne, ponieważ w okręgu tym, miało być tylko 11 domów ze Świlczy, które i tak przylegają do zabudowań Woliczki. Ze Świlczą mają raczej powiązania administracyjne. Rudnej Wielkiej wciąż przyznano jednego radnego. Bzianka zachowała samodzielnego radnego.

Wobec takiego stanowiska Rady Gminy Świlcza, Komisarz Wyborczy w Rzeszowie, którym jest sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Tomasz Smoleń, w drodze Postanowienia z 5 grudnia 2012 r. sam dokonał podziału gminy Świlcza na okręgi wyborcze, tak aby był on zgodny z Kodeksem Wyborczym.

Na mocy tego dokumentu w Świlczy nie utworzono czwartego okręgu z Woliczką. Woliczka, na nasze szczęście, została połączona w jeden okręg z Błędową Zgłobieńską, dzięki czemu Bzianka zachowała samodzielnego radnego. Rudna Wielka otrzymała drugiego radnego. Postanowienie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego- poz. 3258/ 2012 (kliknij i przeczytaj).

Przy tej okazji martwią mnie dwie rzeczy:

1) Nikt w Bziance nie informował o takiej sprawie, chociaż Sekretarz Gminy w czasie sesji 11 grudnia 2012 r. zapewniał, że Postanowienia Komisarza Wyborczego zostało cytuję: podane do publicznej wiadomości w poszczególnych miejscowościach. Stawiam pytanie: Dlaczego nikt o tym nie poinformował mieszkańców Bzianki?

2) Dyskusja w tej sprawie toczyła się na trzech sesjach Rady Gminy: XXVII (poz. 8), XXVIII (poz. 16) i XXIX (poz. 1) (kliknij i przeczytaj protokoły). W obronie swoich wsi stanęli radni i sołtysi: Świlczy, Błędowej Zgłobieńskiej, Woliczki, Bratkowic i Rudnej Wielkiej. Wypowiedzieli się Wójt i Sekretarz Gminy. Z Bzianki glosu nie zabrał nikt.

To najbardziej dobitne i prawdziwe podsumowanie całej sprawy.