28 lutego 2012 r. Rada Gminy Świlcza w Uchwale nr XVIII/133/2012 postanowiła zaliczyć do kategorii dróg gminnych osiem dróg położonych w Bziance, stanowiących własność Gminy Świlcza i oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 92/2, 239, 764, 780, 796, 826, 932 i 647/1.

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 15 marca 2012 r. (pozycja 630).