Kliknij, aby odczyta? wybran? wiadomo??.

Wydarzenia s? uporz?dkowane nast?puj?cej kolejno?ci: wiadomości m?odsze znajduj? się na pocz?tku, a starsze u do?u.

 1. Nowa Szopka Bo?onarodzeniowa
 2. Chodnik przy boisku szkolnym
 3. Pozytywna opinia Sióstr ws. szko?y
 4. Budowa chodnika przy cmentarzu
 5. TVP Rzeszów o inicjatywie Sióstr
 6. Spotkanie w Krakowie (8 XII 2011)
 7. “Nowiny” pisz? o szkole Sióstr
 8. Jubileusz stulecia powstania szko?y
 9. Spotkania z rodzicami ws. szko?y
 10. Dzia?ania reklamowe szko?y Sióstr
 11. “Gazeta Wyborcza” o ratowaniu szko?y
 12. “Super Nowości” o ratowaniu szko?y
 13. Kolejne og?oszenia o szkole
 14. Pierwsze og?oszenia prasowe o szkole
 15. Dewastacja przystanków autobusowych
 16. Deklaracja zapisu dziecka do szko?y
 17. Ulotka o szkole Ss. Nazaretanek
 18. Spo?eczny Komitet u Wójta Wdowika
 19. Wr?czenie ro?a?ców (2 X 2011)
 20. Wyniki wyborów parlamentarnych 2011 r.
 21. Pismo Wójta do rodziców
 22. Zebranie ws. przej?cia szko?y
 23. Spotkanie Spo?ecznego Komitetu
 24. Zapowied? zebrania (25 IX 2011)
 25. Wizyta Ss. Nazaretanek w szkole w Bziance
 26. Wizyta Ss. Nazaretanek w Urz?dzie Gminy
 27. Do?ynki gminne w Mrowli 2011 r.
 28. Kolejne spotkania w sprawie szko?y
 29. Radni przekszta?cili szkołę w Bziance
 30. Inicjatywa przebudowy drogi powiatowej
 31. Uzasadnienie wniosku likwidacji szkó?
 32. Zebranie nr 4 w sprawie szko?y
 33. Ks. Kobylarz przeniesiony do DKS
 34. Dzi?kczynienie za plony 2011 r.
 35. Odpust parafialny 2011 r.
 36. Zapowied? zebrania (22 VIII 2011)
 37. Zapowied? Sesji Rady Gminy
 38. Spotkanie ws. szkó? w B??dowej Zg?obie?skiej
 39. Radni odwiedzili szkołę w Bziance
 40. Powi?kszenie parkingu ko?cielnego
 41. Ulotka o ratowaniu szko?y
 42. Po?wi?cenie pojazdów (24 VII 2011)
 43. Radny relacjonuje Rad? Gminy
 44. Zebranie nr 3 w sprawie szko?y
 45. Prezentacja Szko?y Podstawowej w Gminie
 46. Prezentacja szko?y – wykresy ekonomiczne
 47. Prezentacja szko?y – stanowisko Rady Rodziców
 48. Prezentacja szko?y – wypowied? Ks. Proboszcza
 49. Prezentacja szko?y – wr?czenie podpisów
 50. Prezentacja szko?y – wypowied? Wójta Gminy
 51. Prezentacja szko?y – wzgl?dy ekonomiczne
 52. Prezentacja szko?y – stanowisko Stow. dla Bzianki
 53. Pismo europos?anki E. ?ukacijewskiej ws. szko?y
 54. Pismo pos?a S. O?oga ws. szko?y
 55. Przygotowanie prezentacji szko?y
 56. Pismo mieszkańców w obronie szko?y
 57. Zapowied? zebrania (22 VII 2011)
 58. Rada So?ecka zbiera podpisy
 59. Zebranie nr 2 w sprawie szko?y
 60. Pielgrzymka parafialna (2011)
 61. Zapowied? zebrania (17 VII 2011)
 62. Remont punktu gazowego
 63. Zebranie nr 1 w sprawie szko?y
 64. Brak o?wietlenia ulicznego
 65. Zapowied? zebrania (10 VII 2011)
 66. Boże Cia?o 2011 r. w Bziance
 67. Dzieci na Jasnej Górze (2011)
 68. Budowa chodnika wiosn? 2011 r.
 69. Dzi?kczynienie za beatyfikacj?
 70. Dar obrazu papieskiego
 71. Beatyfikacja Jana Paw?a II
 72. W oczekiwaniu na beatyfikacj?
 73. Nowy wystrój Triduum Sacrum 2011 r.
 74. Program Triduum Sacrum 2011 r.
 75. Niedziela Palmowa (17 IV 2011)
 76. Ods?oni?to tablic? por. Henryka Pisarka
 77. Wyniki wyborów so?eckich 2011 r.
 78. Zapowied? Uroczysto?ci Katy?skich
 79. Program Rekolekcji Parafialnych 2011 r.
 80. Kandydaci w wyborach so?eckich
 81. Zebranie wiejskie (20 III 2011)
 82. Dalsze prace na drodze górnej
 83. Wybory So?tysa i Rady So?eckiej