STATUT SO?ECTWA BZIANKA

ROZDZIA? I – Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Sołectwo Bzianka jest jednostk? pomocnicz? Gminy ?wilcza obejmuj?c? swym zasięgiem wspólnot? samorz?dow? zamieszka?? na terenie wsi Bzianka o powierzchni ogólnej 404 ha.

2. Sołectwo nie posiada osobowo?ci prawnej.

§ 2

Działalność So?ectwa reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorz?dzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pó?n.zm./, ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. /Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148/, Statut Gminy ?wilcza a także niniejszy Statut So?ectwa.

§ 3

Sołectwo posiada zdolno?? s?dow?.

ROZDZIA? II – Organy So?ectwa

§ 4

1. Organami so?ectwa s?:

a/ zebranie wiejskie jako organ uchwa?odawczy,

b/ So?tys jako organ wykonawczy wspierany przez rad? so?eck?.

2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim maj? wszyscy mieszka?cy so?ectwa

§ 5

Kadencja So?tysa i Rady So?eckiej trwa 4 lata.

§ 6

Kompetencje zebrania wiejskiego

1. Do zakresu dzia?ania zebrania wiejskiego nale?y podejmowanie uchwa? w sprawach istotnych dla so?ectwa oraz w sprawach okre?lonych przepisami prawa, uchwa?ami i zarządzeniami organów gminy oraz wyst?powanie do organów gminy z wnioskami o rozpatrzenie spraw dotycz?cych so?ectwa.

2. Dokonywanie okresowych ocen dzia?alno?ci so?tysa i rady so?eckiej.

3. Wyst?powanie do Wójta z wnioskiem w sprawie odwo?ania so?tysa i rady so?eckiej.

4. Stanowienie w innych sprawach dotycz?cych so?ectwa w granicach obowi?zuj?cego prawa.

§ 7

Zasady zwo?ywania zebrania wiejskiego

1. Zebranie wiejskie zwo?uje so?tys:

a/ z w?asnej inicjatywy,

b/ na ??danie co najmniej 5% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

c/ Na ??danie organów gminy.

2. Zebranie wiejskie odbywa się w miar? potrzeb nie rzadziej jednak ni? raz na kwarta?.

3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so?tys podaje do publicznej wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyj?ty w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczon? dat? zebrania. W przypadku jak w pkt. 2 i 3 wnioskodawcy mog? zaproponowa? termin późniejszy.

4. Zebranie wiejskie mo?e podejmowa? prawomocne uchwały gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/10 mieszkańców so?ectwa posiadaj?cych czynne prawo wyborcze.

5. W przypadku nie uzyskania w pierwszym terminie niezb?dnego quorum zwo?uj?cy mo?e zarządzi? odbycie nast?pnego zebrania wiejskiego po up?ywie 15 minut od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu bez wzgl?du na liczb? uczestnicz?cych.

6. Uchwa?y zebrania wiejskiego zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w g?osowaniu jawnym. W przypadku równej liczby g?osów – rozstrzyga g?os przewodnicz?cego zebrania.

§ 8

Przebieg zebrania wiejskiego

1. Zebraniu przewodniczy so?tys lub osoba wyznaczona przez organ zwo?uj?cy zebranie w przypadku jego nieobecno?ci.

2. Zebranie wiejskie protoko?owane jest przez protokolanta wybranego przez zebranie w g?osowaniu jawnym.

3. Porz?dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przed?o?onego przez so?tysa w g?osowaniu jawnym.

4. Obowi?zkiem prowadz?cego zebranie jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.

5. Zebranie mo?e postanowi? o przeprowadzeniu nad konkretn? spraw? g?osowania tajnego.

6. Protokó? zebrania wiejskiego powinien zawiera?:

a/ miejscowo?? i dat? zebrania

b/ stwierdzenie wa?no?ci zebrania

c/ porz?dek zebrania

d/ tre?? uchwa? i wniosków

e/ streszczenie przemówie? i dyskusji

f/ podpis so?tysa i protokolanta

g/ do??czon? list? obecno?ci.

7. Orygina? protoko?u zebrania wiejskiego wraz z za??cznikami so?tys przekazuje Wójtowi najpóźniej w terminie 7 dni od daty odbycia zebrania.

8. Uchwa?y i wnioski podejmowane przez samorz?d so?ectwa nie mog? narusza? uprawnie? innych podmiotów do podejmowania uchwa?.

9. Wójt Gminy zapewnia ich realizacj?, je?eli nie naruszaj? interesów gminy, s? podj?te w trybie okre?lonym statutem, spe?niaj? wszelkie wymogi formalno–prawne i s? zgodne z obowi?zuj?cymi przepisami. O sposobie za?atwienia uchwa? i wniosków Wójt informuje so?tysa w terminie do 30 dni od dnia otrzymania pe?nej dokumentacji z zebrania wiejskiego.

10. W przypadku nieuzasadnionej odmowy realizacji uchwa? lub wniosków zebrania wiejskiego, a także braku odpowiedzi w ustalonym terminie, samorz?d mieszkańców so?ectwa mo?e wnie?? sprzeciw do Przewodnicz?cego Rady Gminy gdy uzna, ?e istniej?cy stan lub podj?te rozstrzygni?cia naruszaj?

istotne interesy mieszkańców. Sprzeciw powinien zawiera? opis sprawy i konkretne zarzuty.

11. Przewodnicz?cy Rady Gminy wnosi sprzeciw pod obrady Rady Gminy, która w formie uchwały ostatecznie rozstrzyga spraw?.

12. W przypadku dalszego sporu na wniosek zebrania wiejskiego – so?ectwo ma prawo zaskar?enia uchwały do S?du Administracyjnego .

§ 9

Kompetencje i obowi?zki so?tysa

1. So?tys korzysta z ochrony prawnej przys?uguj?cej funkcjonariuszom publicznym.

2. Do obowi?zków so?tysa w szczególno?ci nale?y:

a/ reprezentowanie so?ectwa na zewn?trz,

b/ przewodniczenie Radzie So?eckiej,

3. Realizowanie uchwa? Rady Gminy, zebrania wiejskiego oraz rozstrzygni?? Wójta Gminy,

4. Stwierdzanie okoliczno?ci, których przy za?atwianiu spraw przez mieszkańców wymagaj? przepisy prawa.

5. Wyst?powanie z wnioskami dotycz?cymi potrzeb so?ectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie dzia?alno?ci interwencyjnej w tym zakresie.

6. Stosowanie w ramach so?ectwa obiegu dokumentów zgodnie z wytycznymi Skarbnika Gminy.

7. Sk?adanie sprawozda? z ca?okszta?tu dzia?alno?ci w okresach rocznych na zebraniu wiejskim.

8. Zwo?ywanie zebra? wiejskich i posiedze? Rady So?eckiej oraz przewodniczenie ich obradom.

9. Informowanie radnych gminy z terenu so?ectwa o terminach posiedze? Rady So?eckiej z podaniem tematyki posiedzenia.

10. Wykonywanie innych zada? nale??cych do so?ectwa z mocy ogólnie obowi?zuj?cych przepisów / m.in. w zakresie ochrony p.po?., ochrony ?rodowiska, obronno?ci, inkasa niektórych podatków i op?at, zapobieganiu kl?skom ?ywio?owym oraz usuwanie ich skutków itp./

§ 10

Zadania i kompetencje Rady So?eckiej

1. Wspomaganie dzia?alno?ci so?tysa.

2. Posiedzenia Rady So?eckiej odbywaj? się w miar? potrzeb nie rzadziej ni? 4 razy do roku.

3. Do obowi?zków Rady So?eckiej nale?y:

a/ przygotowanie zebra? wiejskich i sporz?dzanie projektów uchwa? tych zebra?,

b/ zbieranie wniosków i innych wyst?pie? mieszkańców w sprawie so?ectwa,

c/ podejmowanie uchwa? w sprawie przeznaczenia ?rodków finansowych b?d?cych w dyspozycji so?ectwa, oraz przekazywanie tych uchwa? so?tysowi do realizacji,

d/ sporz?dzanie projektów wyst?pie? w sprawach wykraczaj?cych poza mo?liwo?ci ich realizacji w ramach so?ectwa,

e/ inicjowanie dzia?a? spo?ecznie u?ytecznych dla so?ectwa i jego mieszkańców /czyny społeczne, konkursy maj?ce na celu popraw? estetyki wsi, organizowanie ró?nych form opieki społecznej, zagospodarowywanie wolnego czasu dla dzieci i młodzie?y itp./,

f/ organizowanie wykonania uchwa? zebrania wiejskiego.

ROZDZIA? III -Wybory organów so?ectwa

§ 11

Zg?aszanie kandydatów na so?tysa i cz?onków rady so?eckiej

1. Prawo zg?aszania kandydatów na so?tysa i cz?onków rady so?eckiej przys?uguje:

a/ co najmniej 25–ciu osobom maj?cym czynne prawo wyborcze w so?ectwie,

b/ Wójtowi gminy w przypadku braku zg?osze? o których mowa w pkt. a.

2. Zg?aszanie kandydatów nast?puje po wydaniu zarządzenia Wójta Gminy o wyborach, nie później jednak ni? 14 dni przed dat? wyborów.

3. Zg?aszanie kandydatów jak w pkt. 1 winno by? dokonane na pi?mie. Do ka?dego zg?oszenia nale?y do??czy? pisemne o?wiadczenie kandydatów o wyra?eniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu biernego prawa wyborczego.

4. Zg?oszenia kandydatów na so?tysa i cz?onków Rady So?eckiej dokonuje się do wyznaczonego przez Wójta pracownika Urz?du Gminy.

§ 12

Zasady i tryb wyboru so?tysa i cz?onków rady so?eckiej

1. So?tys i cz?onkowie rady so?eckiej wybierani s? w wyborach powszechnych, bezpo?rednich w g?osowaniu tajnym spo?ród nieograniczonej liczby kandydatów w terminie do 6–ciu miesięcy od rozpocz?cia kadencji nowej Rady Gminy.

2. G?osowanie przeprowadza się w dniu wolnym od pracy w lokalu so?eckiej komisji wyborczej pomi?dzy godzin? 7 a 14, bez przerwy.

3. Prawo wybierania so?tysa i cz?onków rady so?eckiej danego so?ectwa ma ka?dy obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów ko?czy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze so?ectwa.

4. Bierne prawo wyborcze przys?uguje osobie maj?cej prawo wybierania do Rady Gminy z tym, ?e kandydat musi stale zamieszkiwa? na obszarze dzia?ania so?ectwa w którym kandyduje.

5. Kandydat nie mo?e równocze?nie ubiega? się o mandat so?tysa i cz?onka rady so?eckiej.

6. Za wybranego na so?tysa uwa?a się tego kandydata, który w g?osowaniu otrzymał najwi?ksz? liczb? g?osów. W przypadku gdy dwóch lub wi?cej kandydatów uzyska?o t? sam? liczb? g?osów – rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez so?eck? komisj? wyborcz? w obecno?ci kandydatów lub ich pe?nomocników.

7. Za wybranych na cz?onków rady so?eckiej uwa?a się tych kandydatów, którzy kolejno otrzymali najwi?ksz? liczb? g?osów. W przypadku gdy dwóch lub wi?cej kandydatów otrzymało t? sam? liczb? g?osów – o kolejno?ci rozstrzyga w drodze losowania so?ecka komisja wyborcza.

8. W sk?ad rady so?eckiej wchodzi 7 cz?onków. Do wa?no?ci podejmowanych uchwa? rady so?eckiej wymagana jest obecno?? przynajmniej 4 cz?onków.

9. Po up?ywie kadencji so?tys i rada so?ecka pe?ni? funkcj? do czasu obj?cia swych obowi?zków przez nowo wybranych.

§ 13

Zasady i tryb post?powania odwo?ywania i wyborów uzupe?niaj?cych so?tysa i cz?onków rady so?eckiej

1. Wcze?niejsze wyga?ni?cie mandatu so?tysa i poszczególnych cz?onków rad so?eckich mo?e nast?pi? w przypadkach:

a/ wcze?niejszego pisemnego zrzeczenia się mandatu,

b/ prawomocnego skazuj?cego wyroku s?dowego orzeczonego za przest?pstwo umy?lne,

c/ ?mierci,

2. So?tys i cz?onkowie rady so?eckiej mog? by? odwo?ani przed up?ywem kadencji je?eli nie wykonuj? swych obowi?zków, naruszaj? postanowienia Statutu i uchwa? zebrania wiejskiego, lub dopu?cili się czynu dyskwalifikuj?cego ich w opinii ?rodowiska w g?osowaniu tajnym. Do organizacji i przeprowadzenia g?osowania w sprawie odwo?ania so?tysa i cz?onków rady so?eckiej stosuje się odpowiednio § 12 niniejszego Statutu. G?osowanie przeprowadza się w terminie 30-tu dni od daty z?o?enia wniosku.

3. Prawo z?o?enia wniosku o odwo?anie so?tysa i cz?onków rady so?eckiej przys?uguje co najmniej 25-ciu osobom maj?cym czynne prawo wyborcze w so?ectwie.

4. Z wnioskiem o odwo?anie so?tysa i cz?onków rady so?eckiej mo?e zwróci? się także Wójt do zebrania wiejskiego za zgod? Rady Gminy.

5. Wcze?niejsze wyga?ni?cie mandatu so?tysa nie powoduje wyga?ni?cia kadencji rady so?eckiej.

6. Je?eli z powodu wyga?ni?cia mandatów, liczba cz?onków rady so?eckiej pozostaje nie mniejsza ni? stanowi quorum pierwotnie wybranego sk?adu, wyborów uzupe?niaj?cych nie przeprowadza się.

§ 14

Og?oszenie wyników wyborów

1. Wa?no?? wyborów stwierdza Wójt Gminy w obwieszczeniu o wynikach wyborów podaj?c je do wiadomości na terenie so?ectw i w Urz?dzie Gminy w sposób zwyczajowo przyj?ty.

ROZDZIA? IV – Organy wyborcze

§ 15

Zadania i obowi?zki Wójta Gminy

1. Wójt Gminy w drodze Zarz?dzenia w terminie do 3 miesięcy od rozpocz?cia kadencji nowej Rady Gminy zarządza wybory i sprawuje nadzór nad ich przeprowadzeniem.

2. Do zada? Wójta Gminy nale?y:

a/ opracowanie szczegó?owego harmonogramu i regulaminu wyborów,

b/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego,

c/ rozpatrywanie skarg na działalność so?eckiej komisji wyborczej,

d/ ustalenie wzorów urz?dowych formularzy oraz druków, a także piecz?ci organów wyborczych .

e/ sprawowanie nadzoru nad sporz?dzaniem spisu wyborców,

f/ podawanie do publicznej wiadomości wyników wyborów,

g/ rozpatrywanie protestów i zarzutów w stosunku do przebiegu wyborów w terminie 14 dni od daty wyborów .

h/ powo?ywanie i ustalanie sk?adów osobowych so?eckich komisji wyborczych.

§ 16

So?ecka Komisja Wyborcza

1. Wybory so?tysa i cz?onków rady so?eckiej przeprowadza so?ecka komisja wyborcza powo?ana przez Wójta Gminy.

2. W sk?ad so?eckiej komisji wyborczej wchodzi 3 do 5 osób , w tym osoba oddelegowana przez Wójta spo?ród pracowników Urz?du Gminy.

3. Przewodnicz?cego wybiera komisja ze swojego grona. Przewodnicz?cym nie mo?e by? pracownik Urz?du Gminy oddelegowany przez Wójta.

§ 17

Zadania so?eckich komisji wyborczych

1. Przygotowanie warunków organizacyjnych / urna, pomieszczenia za zas?on? itp./.

2. Przeprowadzenie g?osowania w so?ectwie.

3. Czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie g?osowania.

4. Ustalenie wyników g?osowania w so?ectwie i podanie ich do publicznej wiadomości.

5. Niezw?oczne przekazanie wyników g?osowania oraz materia?ów wyborczych Wójtowi Gminy.

6. Wykonywanie innych czynno?ci zleconych przez Wójta.

ROZDZIA? V – Postanowienia ko?cowe

§ 18

Gospodarka finansowa

1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej.

2. Gospodarka finansowa so?ectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

3. So?tys i rada so?ecka maj? prawo i obowi?zek zg?aszania corocznie do Urz?du Gminy wniosków w sprawie projektu budżetu gminy w terminie do 15 – go pa?dziernika ka?dego roku.

§ 19

Zakres i forma kontroli

1. Nadzór nad dzia?alno?ci? so?ectwa sprawuje; zebranie wiejskie, Rada Gminy i Wójt na podstawie kryterium zgodno?ci z prawem, celowo?ci, rzetelno?ci i gospodarno?ci.

2. Działalność finansowa so?ectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Skarbnika Gminy.

3. Wójt zobowi?zany jest czuwa?, aby mienie so?ectwa nie było nara?one na szkody i uszczuplenia, oraz aby dochody so?ectwa i ?wiadczenia pobierane na jego korzy?? by?y wydatkowane zgodnie z prawem i Statutem.

Za??cznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy ?wilcza Nr IX / 88 / 03 z dnia 30 X 2003 r.