Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta podpisał 17 kwietnia 2008 r. opinię dotyczącą wniosku Prezydenta miasta Rzeszowa w sprawie zmiany w podziale administracyjnym, polegającym na przyłączeniu do miasta obszarów położonych w gminach: Tyczyn, Świlcza i Głogów Małopolski. Proponowana we wniosku zmiana polegała na włączeniu do Rzeszowa części gminy Tyczyn (Biała i Budziwój), gminy Świlcza (Bzianka i Rudna Wielka) i gminy Głogów Małopolski (Miłocin).

Proponowana zmiana w podziale obejmuje łącznie obszar o powierzchni 3524,67 ha. Zmianę te pozytywnie zaopiniowała Rada Miasta Rzeszowa, natomiast wszystkie rady gmin oraz Rada Powiatu Rzeszowskiego odniosły się do propozycji negatywnie. Inicjatorami proponowanej zmiany są grupy inicjatywne powołane we wszystkich wyżej wskazanych miejscowościach.

Sporządzenie przez Wojewodę opinii poprzedzone zostało analizą wszystkich argumentów, zaprezentowanych przez wszystkie zainteresowane strony. Prace nad sporządzeniem opinii zajmował się zespół powołany w tym celu przez Wojewodę 8 marca 2008 r. (Zarządzenie nr 67/2008).

Wojewoda nie kwestionując potrzeby wzmocnienia miasta Rzeszowa i jego szans na rozwój, wskazał również na brak spójnej, długookresowej koncepcji rozwoju terytorialnego miasta, które nie dysponuje odpowiednimi dokumentami planistycznymi, co rodzi niepewność w najbliższym otoczeniu miasta i ogranicza aktywność inwestycyjną sąsiednich gmin w odniesieniu do terytoriów mogących stać się w najbliższej perspektywie przedmiotem zabiegów o przyłączenie.

W konkluzji opinii Wojewoda Podkarpacki pozytywnie odniósł się do wniosku Prezydenta Rzeszowa w zakresie przyłączenia do miasta sołectw Biała i Budziwój z gminy Tyczyn, oraz sołectwa Miłocin z gminy Głogów Małopolski. Negatywnie zaopiniował wniosek w zakresie przyłączenia do miasta Rzeszowa sołectw Bzianka i Rudna Wielka z gminy Świlcza.

Fragment uzasadnienia Wojewody Podkarpackiego

Z kolei Bzianka jest miejscowością typowo rolniczą. Centrum miejscowości położone jest w znacznym oddaleniu od centrum miasta. Powiązana jest komunikacyjnie z Rzeszowem jedną drogą publiczną. Na dzień dzisiejszy brak jest możliwości innych powiązań komunikacyjnych z miastem. Stanowi teren peryferyjny, niedoinwestowany. Nie posiada charakteru podmiejskiego. Zarówno w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza, jak i projekcie zmiany tego dokumentu, tereny miejscowości Bzianka przewidywane są do zagospodarowania rolniczego i rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowej na bazie istniejącej zabudowy zlokalizowanej wzdłuż ww. drogi publicznej. (…)

W związku z tym, zmiana granic może mieć wpływ na sytuację szkół funkcjonujących na terenie objętym wnioskiem, dotyczy to głównie Szkoły Podstawowej w Bziance. (…)

Sołectwo Bzianka korzysta z ujęcia wód podziemnych Przybyszówka-Bzianka w Świlczy, konieczna jest w tym zakresie rozbudowa sieci. Na obszarze sołectwa nie ma kanalizacji sanitarnej. Niezbędna jest więc kompleksowa budowa kanalizacji, w ścisłym powiązaniu z kanalizacją na rzeszowskim osiedlu Przybyszówka. Budowa urządzeń kanalizacyjnych w Bziance jest nieodzowna ze względu na ochronę środowiska i potrzebę poprawy jakości życia mieszkańców. Na terenie sołectwa brak jest również kanalizacji deszczowej – niezbędna jest jej budowa.

  Fragment programu Aktualności TVP Rzeszów