22 i 30 kwietnia 2008 r. na stronie BIP gminy Świlcza zamieszczono dokumenty dotyczące budżetu gminnego na rok 2007: Uchwałę Nr VI/22/2007 rady Gminy Świlcza z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy za rok 2007 oraz Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 marca 2008  r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świlcza za rok 2007. Poniżej zamieszczam wszystkie wzmianki dotyczące Bzianki.

Zapisy w Uchwale Nr VI/ 22/ 2007…

Wydatki budżetowe Gminy Świlcza na 2007 r.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance: 613 428,00 zł.

w tym:  pożyczka – 400 000,00 zł., środki budżetowe – 213 428,00 zł.

Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Świlcza na lata 2007-2009 pn. Poprawa warunków socjalno-bytowych  mieszkańców Gminy Świlcza.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance

a) okres realizacji programu: 2006-2009

b) łączne nakłady finansowe: 1 600 509,11 zł.

c) okres realizacji poszczególnych zadań:  2007-2009

d) łączne nakłady na zadania objęte programem przewidziane do dofinansowania w tym według źródeł: 1 493 176,81 zł.

e) wydatki planowane w poszczególnych latach: 2007 – 600 000,00 zł., 2008 – 550 000,00 zł., 2009 – 245 712,00 zł.

Zapisy w Zarządzeniu Nr 9/2008

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2007 r.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance: plan: 613 428,00 zł.

wykonano: 513 428,83 zł.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Szkoła Podstawowa w Bziance:

Dochody: plan: 20 000,00 zł.; wykonano: 9 698,50 zł.

Wydatki: plan: 20 000,00 zł.; wykonano 10 936,64 zł.

Podział wydatków:

1) zakup artykułów żywnościowych: plan – 12 000,00 zł.

wykonano – 8 712,02 zł.

2) zakupy mat. biur. środków czystości, drobne remonty: plan – 4 453,00 zł.

wykonano – 18,12 zł.

3) remonty, przeglądy terminowe: plan – 3 547,00 zł.

wykonano – 2 206,50 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn. Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza za 2007 r.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance: plan – 600 000,00 zł.

wykonano – 513 428,83 zł.

Dochody z podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego od osób fizycznych.

Bzianka: przypis – 43 354,00 zł.

wpłaty – 42 609,82,00 zł.

zaległości – 4 674,91 zł. => 98,28% zaległości.

Źródło: BIP Gminy Świlcza