22 kwietnia 2008 r. na stronie BIP Gminy Świlcza zamieszczono Zarządzenie nr 16/2007 Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świlcza za rok 2006. Poniżej zamieszczam fragmenty dotyczące naszej miejscowości.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki za 2006 r.

Szkoła Podstawowa w Bziance:

dochody:   plan: 12 147,00 zł. wykonano: 10 159, 56 zł.

wydatki :    plan: 12 147,00 zł.  wykonano: 10 159,56 zł.

Podział wydatków:

1) Zakup artykułów żywnościowych: plan: 6 600,00 zł.

wykonano: 6 600,00 zł.

2) Zakup mat. biur., środków czyst., drobne remonty: plan: 2 000,00 zł.

wykonano: 0,00 zł.

3) Remonty, przeglądy terminowe: plan: 3 547,00 zł.

wykonano: 3 559,56 zł.

Wykonanie wydatków na wieloletni plan inwestycyjny pt. Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy ?wilcza za rok 2006.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance: plan: 120 60,00 zł.

wykonano: 107 332,30 zł.

Dochody z podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego od osób fizycznych.

Bzianka: przepis: 37 094,33 zł.

wpłaty: 33 017,22 zł.

zaległości: 6 448,74 zł. => 89% realizacji.

Wydatki placówek oświatowych w 2006 r.

Szkoła Podstawowa w Bziance

a) wynagrodzenie osobowe pracowników: 322 215,31 zł.

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne: 25 316,00 zł.

c) składki na ubezpieczenie społeczne: 58 189,21 zł.

d) składki na Fundusz Pracy: 7 717,64 zł.

e) razem wynagrodzenia i pochodne od nich: 413 438,16 zł.

f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych: 27 708,00 zł.

g) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 27 831,99 zł.

h) pozostałe wyd. związane z funkcjonowaniem placówki: 19 486,70 zł.

i) razem wydatki bieżące: 75 026,69 zł.

j) ogółem: 488 464,85 zł.

Źródło: BIP Gminy Świlcza