Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi w Bziance:

  1. pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Bzianka,
  2. projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Bzianka – IV etap,
  3. projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Bzianka – IV etap,
  4. pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych – prowadzenia przez wody kanalizacji sanitarnej, tj. na wykonanie 4 szt. przekroczeń pod dnem potoku Przyrwa (dz. nr ewid. 2792/2 i 2792/3) w km: 6+459, 6+774, 7+308 oraz 8+241 jego biegu, projektowaną kanalizacją sanitarną w miejscowości Przybyszówka,
  5. operat wodno – prawny na przekroczenie potoku „Przyrwa” – km: 6+439, km: 6+774, km: 7+308, km: 8+241 projektowaną kanalizacją sanitarną w miejscowości Przybyszówka – Bzianka – IV etap,
  6. specyfikacja techniczna wykonania oraz odbioru robót – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bzianka,
  7. przedmiar robót – Kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Bzianka – IV etap.
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świlcza